معاونت آموزش

اساسنامه

مقدمه : در پي فرمان رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني – قدس سره- درتاريخ ۱۳۵۹/۳/۲۳مبني بر تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي ، ستاد مزبور در جلسه مورخ ۱۳۵۹/۵/۱۶ به منظور تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب فرهنگي ، جهاددانشگاهي را به عنوان يك نهاد انقلابي و برخاسته از انقلاب فرهنگي تاسيس كرد . پس از تبديل ستاد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، اساسنامه اين نهاد در تاريخ ۱۳۶۵/۹/۱۱ مورد تجديدنظر قرار گرفت و با حذف وظيفه مشاركت در مديريت اداره دانشگاهها و تاكيد بر انجام فعاليتهاي فرهنگي و تحقيقاتي به منظور اسلامي شدن دانشگاهها به تصويب رسيد. بار ديگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي با عنايت به شرايط جديد دانشگاهها در تاريخ ۱۳۶۹/۸/۲۲ مصوبه اي را به تصويب رساند كه در آن جهاددانشگاهي به عنوان پلي ميان دانشگاه و بخش صنعتي ، خدماتي كشور معرفي گرديد . در اين مصوبه دو وظيفه عمده انجام تحقيقات علمي و فعاليتهاي فرهنگي همچنان بعهده اين نهاد مي باشد . بر مبناي اين مصوبه اساسنامه جديد جهاددانشگاهي به شرح ذيل به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد. ماده اول : تعريف جهاددانشگاهي نهادي است عمومي و غيردولتي زيرنظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، داراي شخصيت مستقل و از لحاظ اداري ، استخدامي و مالي تابع مقرراتي است كه در چارچوب اختيارات قانوني به تصويب هيات امناي جهاددانشگاهي مي‌سد. ماده دوم : اهداف – گسترش تحقيقات و شكوفايي روحيه تتبع و استعدادها در سطح جامعه براي نيل به خوداتكايي – توسعه امور فرهنگي در سطح جامعه از طريق همكاري با حوزه ، دانشگاه و ساير مراجع و نهادهاي فرهنگي به خصوص براي نسل جوان – گسترش طرحهاي كاربردي و نيمه صنعتي از طريق پيوند با مراكز علمي و تحقيقاتي به منظور به كارگيري نتايج پژوهش ماده سوم : وظايف كلي جهاد عبارت است از : ۱- تبليغ و ترويج فرهنگ و هنر اسلامي و برنامه ريزي فرهنگي و تربيتي و ايجاد آمادگي فكري و مكتبي در قشر جوان بخصوص دانش آموزان دبيرستاني و دانشجويان به منظور مقابله با غرب زدگي و انحرافات در چارچوب سياستهاي فرهنگي كشور ۲- ايجاد تشكيلات مناسب به منظور تأليف ، ترجمه و انتشار كتب ، نشريات نتايج تحقيقات و مقالات علمي ، فرهنگي و توليد مواد كمك آموزشي ۳- انجام دادن تحقيقات توسعه اي و كاربردي ۴- پي گيري طرحهاي تحقيقاتي جهاد تا پايان مرحله نيمه صنعتي و صنعتي ۵- ارائه خدمات علمي – فني در زمينه هاي مختلف مورد نياز جامعه ۶- حمايت ، تشويق و جذب دانشجويان و پژوهشگران جوان و مستعد و برنامه ريزي و ايجاد شرايط و امكانات لازم به منظور فراهم آوردن زمينه فعاليتهاي علمي و پژوهشي آنان بر مبناي شناخت مشكلات واقعي و نيازهاي تخصصي جامعه ۷- اجراي دوره هاي رسمي آموزش هاي علمي – كاربردي مطابق ضوابط و مقررات آموزش عالي كشور ۸- ايجاد تشكيلات آموزشي و تحقيقاتي مطرح شده در بندهاي اين ماده براساس قوانين و مقررات آموزش عالي ۹- مشاركت در ايجاد زمينه هاي مناسب براي اشتغال بيشتر فارغ التحصيلان دانشگاهي تبصره : خدمات علمي فني شامل : انجام دادن آزمايش هاي كيفي، بررسي پيشنهاد استانداردها ، جمع آوري و پردازش داده هاي علمي ، انتشار مدارك و داده هاي علمي ، ترويج فنون و انجام دادن مشاوره علمي و ارائه كمكهاي فني و انجام دادن خدمات بهداشتي و درماني و تشخيص پزشكي مي شود. ماده چهارم : اركان جهاددانشگاهي ۱- هيأت امناء ۲- شوراي علمي ۳- رئيس جهاددانشگاهي ماده پنجم : هيأت امناء به عنوان عالي ترين مرجع سياستگذاري جهاد متشكل از اين افراد است : ۱- رئيس جهاددانشگاهي (رئيس هيأت امناء) ۲- وزير علوم ، تحقيقات و فناوري يا نماينده ايشان ۳- وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي يا نماينده ايشان ۴- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي يا نماينده ايشان ۵- دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي ۶- رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها يا يكي از اعضاء شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاهها به انتصاب آن شورا ۷- سه نفر از شخصيتهاي علمي، فرهنگي و اجتماعي يا اعضاي هيأت علمي در جهاددانشگاهي به پيشنهاد رئيس جهاددانشگاهي و براساس ماده ۲ اصلاحي قانون تشكيل هيأتهاي امناء دانشگاهها تبصره : احكام اعضاي هيات امناء از سوي رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مدت چهار سال صادر خواهد شد. ماده ششم : وظايف هيأت امناء عبارت است از : ۱- سياست گذاري و تعيين خط مشي كلي و تصويب برنامه هاي توسعه جهاددانشگاهي ۲- تصويب تشكيلات و نمودار سازماني جهاددانشگاهي ۳- تصويب ضوابط مالي ، معاملاتي ، اداري و استخدامي ۴- تصويب بودجه ، حسابها و ترازنامه سالانه جهاددانشگاهي و نيز تصميم گيري درباره درآمدها و قبول كمك و هدايا ۵- تصويب اساسنامه مراكز تحقيقاتي ، شركتها و مؤسسات وابسته به جهاددانشگاهي در چارچوب قوانين و مقررات جاري ۶- تصويب اصول كلي همكاري علمي و اقتصادي با ساير مؤسسات ۷- تأييد رؤساي مراكز تحقيقاتي علمي، فرهنگي و مؤسسات وابسته كه از سوي رئيس جهاد پيشنهاد مي‌شوند. ۸- تصويب آيين نامه داخلي هيأت امناء و آيين نامه داخلي شوراي علمي ۹- نظارت و ارزيابي نسبت به حسن اجراي مصوبات هيات امناء و فعاليتهاي جهاد ۱۰- پيشنهاد تغيير در اساسنامه جهاددانشگاهي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ماده هفتم : جهاددانشگاهي زيرنظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت مي كند و رئيس آن به عنوان بالاترين مقام اجرايي اين نهاد بدين صورت تعيين مي شود : – براي اولين بار، يك نفراز ميان افراد پيشنهادي اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي از طرف شوراي عالي انتخاب و با حكم رياست شوراي عالي منصوب مي شود . – مدت رياست جهاددانشگاهي هر بار سه سال مي باشد . – انتخاب رئيس جهاددانشگاهي براي دوره هاي بعد بنا به پيشنهاد هيأت امناء و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي باشد. ماده هشتم : وظايف و اختيارات رئيس جهاد: ۱- اداره كليه امور جهاد در چارچوب اساسنامه و مقررات ۲- پيشنهاد روساي مراكز تحقيقاتي علمي و فرهنگي و مؤسسات وابسته جهاد به هيأت امناء ۳- نمايندگي رسمي جهاد در مراجع قانوني و حقوقي با حق توكيل به غير ۴- تصويب آيين نامه ها و مقررات اجرايي براساس ضوابط مصوب شوراي علمي و هيأت امناء ۵- تنظيم بودجه و تهيه گزارش عملكرد سالانه و ارائه به شوراي علمي و هيأت امناء ۶- اجراي مصوبات هيأت امناء ۷- تهيه و تنظيم آيين نامه ها و ضوابطي كه بايد به تصويب شوراي علمي و هيأت امناء برسد. ماده نهم : به منظور تعيين خط مشي و نظارت بر فعاليتهاي علمي و پژوهشي و فرهنگي ، شوراي علمي جهاددانشگاهي تشكيل مي گردد. اعضاي شوراي علمي عبارتند از : ۱- رئيس ، معاون آموزشي ، معاون پژوهشي و معاون فرهنگي جهاددانشگاهي ۲- سه نفر از اعضاي هيأت علمي و پژوهشي ارشد جهاددانشگاهي بنا به پيشنهاد گروههاي علمي و مطابق مقررات و تعاريف مصوب آموزش عالي كشور ۳- دو نفر از صاحب نظران فرهنگي جهاددانشگاهي به انتخاب رئيس ۴- دو نفر از مسئولان مراكز پژوهشي و فرهنگي وابسته به جهاددانشگاهي به انتخاب رئيس تبصره : نحوه پيشنهاد دعوت عضويت افراد موضوع بند «۲» و نيز چگونگي تشكيل جلسات شوراي علمي مطابق آيين نامه اي است كه از طرف رئيس براي تصويب هيأت امناء پيشنهاد مي شود. ماده دهم : وظايف شوراي علمي بدين شرح است : ۱- تعيين سياستهاي تفصيلي و اولويتهاي پژوهشي ، آموزشي ، فرهنگي و انتشاراتي بنا به پيشنهاد مسئولان مراكز ۲- نظارت بر نحوه برگزاري دوره هاي آموزشي علمي – كاربردي ۳- نظارت بر نحوه تأمين هزينه هاي تحصيلي (بورس ها) و فرصتهاي مطالعاتي ۴- تصويب آيين نامه هاي چاپ و نشر كتب، مجلات و مقالات علمي و فرهنگي ۵- تصويب مقررات عقد قرارداد ، اجراء و بكارگيري نتايج طرحهاي تحقيقاتي خدماتي ۶- اظهارنظر در مورد گزارش عملكرد سالانه جهاددانشگاهي كه به وسيله معاونان تهيه و از طريق شوراي هماهنگي به شوراي علمي ارائه مي شود . ۷- بررسي و اظهارنظر درباره مقررات استخدام و ارزشيابي اعضاي هيأت علمي وارائه پيشنهاد به هيأت امناء ۸- تصويب ضوابط نحوه فعاليتهاي مراكز فرهنگي جهاددانشگاهي و نظارت بر اجراي آن فعاليتها ماده يازدهم : شوراي هماهنگي به منظور ايجاد هماهنگي در امور اجرايي و مديريتي و نظارت بر عملكرد واحدهاي جهاددانشگاهي ،زيرنظر رئيس تشكيل مي گردد. اعضاي شوراي هماهنگي عبارتند از: ۱- معاونان جهاددانشگاهي ۲- مسئولان مراكز علمي و پژوهشي و فرهنگي تبصره : نحوه تشكيل و تصميم گيري درباره وظايف شوراي هماهنگي تابع آيين نامه داخلي مصوب همين شوراست . ماده دوازدهم : وظايف شوراي هماهنگي بدين شرح است : ۱- فراهم كردن زمينه هاي اجرايي مصوبات هيأت امناء و شوراي علمي و همچنين آيين نامه ها و بخشنامه‌هاي صادر شده از سوي رئيس جهاددانشگاهي ۲- بررسي آيين نامه ها و ضوابط اجرايي جهاددانشگاهي و تهيه پيشنهادهاي اصلاحي ، طرحها و برنامه هايي كه بايد در دستور كار هيأت امناء و شوراي علمي قرار گيرد. ۳- پيشنهاد اصلاحات اداري و تشكيلاتي به هيأت امناء از طريق رئيس جهاددانشگاهي ۴- ايجاد هماهنگي بين مراكز مختلف علمي ، پژوهشي و فرهنگي ۵- بررسي و اظهارنظر در مورد نحوه اجراي آيين نامه ها و بخشنامه ها و نظارت بر عملكرد مراكز علمي ، پژوهشي و فرهنگي ۶- بررسي و اظهارنظر درمورد بودجه سالانه جهاددانشگاهي ماده سيزدهم : منابع اعتبارات جهاددانشگاهي عبارتند از : ۱- اعتباراتي كه همه ساله در رديفي مجزا در بودجه دولت منظور و تصويب مي شود . ۲- كمكهاي بلاعوض بنياد مستضعفان و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه پس از تصويب آنها ۳- وجوهي كه جهاددانشگاهي بابت ارائه خدمات ، اجراي طرحها براي سازمانها و اشخاص حقوقي و حقيقي ، فروش توليدات و مؤسسات وابسته و تجاري كردن تحقيقات تحصيل مي كند . ۴- ساير كمكها و هداياي نقدي و غيرنقدي ۵- استفاده از تسهيلات بانكها ماده چهاردهم : اين اساسنامه با يك مقدمه و چهارده ماده و چهار تبصره در تاريخ ۱۳۷۰/۸/۱۴ به تصويب نهايي شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و جايگزين اساسنامه قبلي جهاددانشگاهي (مصوبه شماره ۳۲۱۶/دش مورخ ۱۳۶۵/۷/۲۹ شوراي عالي ) واصلاحات آن مي گردد. قانون الحاق جهاددانشگاهي به فهرست نهادها و مؤسسات غيردولتي ماده واحده : جهاددانشگاهي به فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي ، موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب ۱۳۷۳ اضافه مي شود . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست وششم آذر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۶/۱۰/۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است . نحوه مصرف اعتبارات تخصيصي از بودجه دولت براي امور آموزشي و پژوهشي رئيس جهاددانشگاهي درخصوص مصرف اعتبارات مندرج در قانون بودجه ، مطابق بند ۳ ماده ۶ اساسنامه جهاددانشگاهي از شوراي عالي استفسار كرد و شوراي عالي تصويب كرد كه جهاددانشگاهي موسسه تحقيقاتي است و مي تواند كمافي السابق اعتبارات تخصيص يافته از بودجه دولت براي امور آموزشي و پژوهشي را طبق قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي دريافت و هزينه كند. تغيير عنوانهاي سازماني در آيين نامه ها و مقررات مصوب قبلي براساس آخرين اساسنامه به معاونت پشتيباني و امور مجلس جهاددانشگاهي اجازه داده مي شودكه با توجه به تغييرات ساختاري در آخرين اساسنامه جهاددانشگاهي ، كليه عنوانهاي جديد (از جمله عنوان رئيس جهاددانشگاهي بجاي عنوان رئيس شوراي مركزي و جانشين شوراي مركزي در آن دسته از وظايف كه به رئيس منتقل شده است و … ) را جايگزين عنوانهاي قبلي در كليه آيين نامه ها و مقررات مصوب شوراي مركزي و كميسيونهاي ذيربط نمايد . ضمناً در صورت ضرورت ايجاد تغييرات جزيي در اصل آيين نامه ها و مقررات بايد تغييرات به تصويب كميسيون اداري و مالي هيأت امناء رسانده شود.

منشور اخلاقی جهاد دانشگاهی

منشور اخلاقی

ما کارکنان معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی خود را متعهد می­دانیم اخلاق حرفه­ای خود را با رعایت موارد ذیل در معرض قضاوت عموم قرار دهیم: * خود را مسلمانی متعهد به انجام فرامین الهی، آموزه­های قرآن کریم و سیره و سنت ائمه معصومین و پیامبر اسلام دانسته و در این مسیر، کوچکترین مماشاتی را برنمی‌تابیم و اصلاح جامعه را در اصلاح خود می­دانیم. * با رعایت کامل موازین و معیارهای اسلامی و قانونی ضمن رعایت حجاب و پوشش اسلامی در رفتار، گفتار و منش خود، سیره و سنت رسول اعظم(ص) را سرلوحه خود قرار می­ دهیم. * اهداف عالیه انقلاب اسلامی را اهداف غایی خود می­دانیم و با تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله العالی) می­کوشیم همواره راه بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) را بپیماییم. * نسبت به انجام امور محوله مسئولیت­پذیر بوده و بر رعایت منافع سازمان در راستای منافع دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران کوشا هستیم. * شعار و مبنای فعالیت ما در تمامی سطوح، کار، تلاش و پیگیری برای ایرانی آباد و سرفراز می­باشد. * نیروی کار ماهر را با هدف ارتقاء قابلیت­ها آموزش می­دهیم تا در تعالی کشور عزیز اسلامی خود سربلند باشیم. * در تعامل با ارباب رجوع و سایر همکاران با خلق نیکو و گشاده­رویی برخورد کرده و در نهایت دقت، وظایف محوله را انجام می­دهیم. * دوست خود را کسی می­دانیم که صادقانه و مشفقانه عیوب ما را مطرح کند و در رفع نواقص، تمام همت خود را به کار می­بندیم. * اقدام را به مبنای اتمام کار تلقی می­کنیم و شرح گزارش را صرفاً بعد از اتمام کار موجه می­دانیم. * نظم و انضباط را در محیط کاری با عمل خود به اثبات می­رسانیم. * محیط کار خود را محیط خانه می­دانیم و رعایت نظافت و آراستگی در ظاهر و باطن خود را رمز موفقیت می­دانیم. * از هر گونه اتلاف وقت و کاغذبازی و تشریفات دست و پاگیر اداری خودداری می­کنیم و آن را مصداق تضییع حقوق ارباب رجوع می‌دانیم. * با پرهیز از هرگونه اسراف، امکانات اداری و آموزشی را امانت مردم نزد خود دانسته و امانتدار خوبی برای جامعه هستیم. * در بیان عملکرد خود صادقانه رفتار نموده و از هرگونه رفتاری که ما را از هدف والای خود بازدارد پرهیز می­کنیم. * توجه عمیق به وظایف و مأموریت­های محوله را مبنای اقدامات خود قرار می­دهیم و از زیاده­گویی ، اهمال و سستی دوری می‌کنیم. * از هر گونه عملی که شبهه و شائبه ناخالصی در رفتار و گفتارمان را در اذهان متبادر سازد پرهیز می­کنیم. * همه همکاران و خانواده آنها را عضوی از خانواده بزرگ جهادی می­دانیم و بر رعایت شئون و حرمت آنها اهتمام ویژه داریم. * آگاهی داریم که عدم استعمال دخانیات در اماکن عمومی و اداری از قوانین لازم­الاجرا می­باشد و بر این باور هستیم که احترام به دیگران منشأ احترام سایرین به ما می­باشد. * در ساعات اداری از هرگونه اقدام غیراداری و غیررسمی پرهیز می­کنیم و با بکارگیری مناسب از تلفن، رایانه، اینترنت و . . . از آنها در راستای خدمت به مردم و اهداف جهاد استفاده می­کنیم و کابرد شخصی و غیراداری را نادرست و تخلفی اداری می­دانیم.

مرکز آموزش شماره یک

مرکز آموزش های کوتاه مدت شماره یک جهاد دانشگاهی واحد قزوین

مرکز آموزش­ های تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی قزوین در راستای ارتقا سطح دانش‌، نگرش و مهارت نیروهای تخصصی برای توسعه استان ضمن برخورداری از نیروهای متخصص، متعهد و نوآور با بهره‌گیری از توان علمی داخلی و خارجی، در سطح استانی و منطقه‌ای فعالیت می‌نماید. در این مرکز دوره‌های آموزشی در رشته‌های گوناگون، بنا به درخواست و نیاز فراگیران و براساس انجام نیازسنجی‌های متعدد در سطح جامعه و سازمان‌های متقاضی طراحی، تدوین و اجرا می گردد. این مرکز در زمینه نیازسنجی آموزشی، طراحی، برنامه‌ریزی، اجراء و برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون تخصصی بصورت علمی و استاندارد فعالیت دارد. مرکز آموزش ­های تخصصی کوتاه مدت جهاد­دانشگاهی قزوین با بالغ بر۹۰۰متر مربع بنای آموزشی و ۱۰ کلاس های آموزشی مجهز به لوازم صوتی و تصویری با ظرفیت آموزش همزمان در روز۱۰۰۰ نفر، چهار سایت رایانه مجهز با ظرفیت آموزش همزمان در روز۵۰۰ نفر، کارگاه و آتلیه آموزشی (جهت دوره­ های عملی)، داروخانه مجازی (آموزش دوره­ های تکنسین داروخانه)، پراتیک (آموزش فوریت­ های پزشکی و کمک­ پرستاری)، کارگاه خیاطی و سالن کنفرانس و جلسات، امکانات آموزشی مورد نیاز را برای برگزاری دوره­ های آموزشی با کیفیت فراهم نموده است. گروه­ های آموزشی ۱- فنی و مهندسی ۲- علوم انسانی ۳- زبان های خارجه ۴- فرهنگ و هنر ۵- علوم رایانه ۶- آموزش های عالی آزاد ۷- علوم پزشکی ۸- آموزش های سازمانی ۹- آموزش مجازی ۱۰- اشتغال و کارآفرینی مدرسان ۱- توانایی بالای علمی ، تجربی و دانشگاهی ۲- سابقه تدریس در مراکز آموزشی و دانشگاهی ۳- رشته آموزشی مرتبط ۴- تعهد، تدین و تخصص نشان: قزوین ، سه راه خیام ، جنب پاساژ علوی شماره تماس: ۹-۳۳۲۳۶۷۹۷-۰۲۸ تخفیفات ۱- کلیه فرهنگیان و فرزندان آنان از ۲۰% تخفیف بهره­مند می­باشند. ۲- ادارات و موسساتی که ۵ تا ۱۰ نفر از پرسنل و یا خانواده ایشان را برای شرکت در دوره­های آموزشی معرفی نمایند، مشمول ۱۵% تخفیف و درصورت معرفی بیش از ۱۵ نفر، مشمول ۲۰% تخفیف خواهند شد. ۳- کلیه کارکنان و اعضاء هیات علمی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی از ۲۰% تخفیف برخوردار می باشند ۴- نفرات اول تا سوم علمی و ورزشی جشنواره بین المللی خوارزمی و کنکور سراسری دانشگاه ها از ۳۰% تخفیف برخوردار می شوند. ۵- کلیه دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان قزوین، از ۱۵% تخفیف برخوردار می شوند. ۶- کلیه دانشجویان سایر دانشگاه­ها از ۱۰% تخفیف برخوردار می شوند. ۷- دانش آموزان ممتاز با معدل ۵/۱۷ در مقطع دبیرستان، ۵/۱۸در مقطع راهنمایی و با معدل ۵/۱۹ در مقطع ابتدایی، از ۱۵% تخفیف برخوردار می شوند. ۸- کلیه جانبازان، آزادگان، رزمندگان (با حداقل سابقه ۶ ماه حضور در جبهه های نبرد) و بستگان خانواده معظم شهدا از ۳۰% تخفیف برخوردار می شوند. ۹- کلیه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و موسسات خیریه، از ۳۰% تخفیف برخوردار می‌شوند.

مرکز علمی کاربردی

مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان قزوین

دانشگاه جامع علمی کاربردی یکی از دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری است که با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخش‌های مختلف و افزایش مهارت‌های حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان مراکز آموزشی که فاقد تجربه اجرایی می‌باشند، تشکیل شده و با بکارگیری و سازمان‌دهی امکانات و منابع مادی و انسانی دستگاه‌های اجرایی، نسبت به برگزاری دوره‌های علمی کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی اقدام می‌کند. دانشگاه جامع علمی کاربردی تنها متولی نظام آموزش عالی علمی کاربردی است که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اداره می‌شود. هدف دانشگاه جامع فراهم آوردن شرایطی است که مشارکت سازمانها و دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی را برای آموزش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور محقق کند؛ به‌نحوی که دانش‌آموختگان بتوانند برای فعالیتی که به آنها محول می‌شود، دانش و مهارت لازم را کسب نمایند. مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی استان قزوین، با اخذ مجوز از دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی از نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۱ با پذیرش دانشجو در سه رشته‌ فعالیت خود را آغاز نمود. پذیرش دوره های کاردانی و کارشناسی علمی-کاربردی در چهار گروه آموزشی اصلی صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی ،کشاورزی و فرهنگ و هنر صورت می­ پذیرد و هر گروه آموزشی براساس ماهیت رشته­ های مندرج در آن از چند زیرگروه آموزشی مجزا تشکیل می ­شود. هر داوطلب براساس میزان علاقه ­مندی خود به رشته های تحصیلی و با توجه به شرایط اختصاصی هر یک از مراکز آموزشی منحصراً می تواند در یکی از چهار گروه آموزشی اصلی برابر ضوابط شرکت نماید. شایان ذکر است پذیرش دانشجو در دوره های کاردانی ترمی و پودمانی بدون کنکور و از طریق ثبت نام در سایت سازمان سنجش آموزش کشور صورت می‌گیرد. گزینش دانشجو در هر یک از کدرشته محل‌های تحصیلی بر اساس معدل کل مندرج در گواهینامه اصل یا موقت دیپلم و با توجه به صلاحیتهای عمومی داوطلبان بر اساس ضوابط دانشگاه علمی – کاربردی صورت می گیرد .و پذیرش دانشجو در دوره های کارشناسی نیز پس از ثبت نام در سایت سازمان سنجش آموزش کشور از طریق آزمون سراسری و اختصاصی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی کشور صورت می‌پذیرد. سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی : علی دل زنده شماره تماس: ۰۲۸۳۳۳۶۶۶۹۰ آدرس: خیابان شهید بابایی،کوچه شهید خاکعلی(۲۹)، پلاک۱۵