معاون آموزشی-فرشاد پیله چی

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی و معاون شرکت پیشرو داده پرداز

نمایش سوابق
حسام حسنی

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی و معاون شرکت پیشرو داده پرداز

نمایش سوابق
محسن کریمی

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی و معاون شرکت پیشرو داده پرداز

نمایش سوابق
مراد اسدی

فوق لیسانس نرم افزار و مدیر ارشد برنامه نویسی شرکت داده تک

نمایش سوابق