استاد شاه پسند

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی و معاون شرکت پیشرو داده پرداز

نمایش سوابق
استاد شاه پسند

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی و معاون شرکت پیشرو داده پرداز

نمایش سوابق
استاد شاه پسند

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی و معاون شرکت پیشرو داده پرداز

نمایش سوابق
استاد حسینی

فوق لیسانس نرم افزار و مدیر ارشد برنامه نویسی شرکت داده تک

نمایش سوابق